Στόχος αυτής της ενότητας είναι η διεπιστημονική προσέγγιση προκειμένου να ενημερωθούν οι υπάλληλοι της δημόσιας διοίκησης και οι δημόσιοι φορείς λήψης αποφάσεων για τους βασικούς όρους και τις έννοιες της μετανάστευσης υπό το πρίσμα του πολιτισμού και των διαπολιτισμικών σχέσεων. Το φαινόμενο της ενσωμάτωσης των μεταναστών είναι μια από τις συνέπειες της μετανάστευσης. Η επιτυχής διαδικασία ενσωμάτωσης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα και τις αλληλεπιδράσεις τους. Οι δημόσιοι φορείς λήψης αποφάσεων θα επωφεληθούν από την ανάπτυξη βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανάλυσης θεμάτων σχετικών με τον πολιτισμό και τη μετανάστευση μέσω επτά βασικών υποκεφαλαίων εμπλουτισμένων με εργασίες, παραδείγματα και εξιστόρηση περιπτώσεων. Η γνώση της πολιτιστικής πτυχής της μετανάστευσης κρίνεται ως απαραίτητη στην πολύπλοκη διαχείριση μιας επιτυχημένης διαδικασίας ενσωμάτωσης.

Θέματα που καλύπτονται: διασπορά, διαπολιτισμικό πλαίσιο, διαπολιτισμική σχέση, η κοινωνική ταυτότητα στο προσφυγικό πλαίσιο, αναγκαστική μετανάστευση.

Ο γενικός στόχος αυτής της ενότητας είναι να φέρει στο προσκήνιο τις δυνατότητες που έχουν οι τοπικές πολιτικές και οι οποίες σχετίζονται με τη διαδικασία ενσωμάτωσης. Οι δημόσιοι εκπρόσωποι μπορούν να παρεμβαίνουν μέσω δημόσιων παρεμβάσεων στο πλαίσιο της πολιτικής των δημοτικών ή τοπικών κρατικών διοικητικών υπηρεσιών. Οι κοινότητες των μεταναστών μπορούν να ενσωματωθούν υπό την επίβλεψη των τοπικών δημόσιων υπαλλήλων. Η πολιτική ενσωμάτωσης των δήμων μπορεί να δημιουργήσει μια θεμελιώδη πλατφόρμα για θετικές κοινωνικές παρεμβάσεις και υποστήριξη της πολυπολιτισμικότητας των πόλεων. Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα αναπτύξουν δεξιότητες στη διαχείριση της διαφορετικότητας στις πόλεις σε διαπολιτισμικό πλαίσιο. Αυτή η ενότητα εκπαιδεύει τους δημόσιους υπαλλήλους σε στρατηγικές για την υποστήριξη της ενεργού συμμετοχής των μεταναστών στις τοπικές κοινότητες.

Θέματα που καλύπτονται: δημόσια αντίληψη, κοινότητες μεταναστών, κοινωνικές επιπτώσεις, πολιτική ένταξης στους δήμους, κοινωνική παρέμβαση, πολυπολιτισμικότητα των πόλεων.

Η ενότητα βασίζεται στην πρακτική διαδικασία λήψης αποφάσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εξαιτίας των διαφορετικών νομικών καθεστώτων ενδέχεται να υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι διαχείρισης της διαδικασίας ενσωμάτωσης. Οι μετανάστες θα έρθουν σε επαφή με τις δημόσιες αρχές που ασχολούνται με την δημόσια διοίκηση. Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα αναπτύξουν δεξιότητες σχετικά με τη διεξαγωγή διοικητικών διαδικασιών που έχουν σχέση με τους μετανάστες. Ο βασικός στόχος της ενότητας είναι η παρουσίαση των διοικητικών πτυχών της διαδικασίας ενσωμάτωσης.

Θέματα που καλύπτονται: διαχείριση της μετανάστευσης, διοικητικές διαδικασίες των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, δημόσιες παρεμβάσεις, εξασφάλιση προσφύγων, δημόσιος εκσυγχρονισμός.

Σε αυτήν την ενότητα, εστιάζουμε στις εργασιακές πτυχές της μετανάστευσης. Η απασχόληση των μεταναστών μπορεί να υποστηριχθεί και οι δεξιότητές τους να χρησιμοποιηθούν στην τοπική κοινότητα και στην τοπική αγορά εργασίας. Το οικονομικό δυναμικό των μεταναστών προέρχεται από τις ειδικές δεξιότητές τους. Οι ιδιαίτερες δεξιότητες τους μπορούν να μεταφερθούν στις τοπικές κοινότητες. Οι δημόσιοι φορείς μπορούν να συμμετάσχουν στην ενεργό "εργασιακή ένταξη" των μεταναστών.

Θέματα που καλύπτονται: απασχόληση, αγορά εργασίας και πρόσφυγες, εκπαίδευση και προσόντα.