Topic outline

 • General

 • Ievads

  Apmācības kursa mērķis ir dot iespēju tā dalībniekiem četru nedēļu laikā radīt biznesa ideju, novērtēt to un iegūt pamatprasmju kopumu biznesa uzsākšanai un vadīšanai.

  Mācību rezultāti

  Pēc šī apmācības kursa beigām dalībnieki varēs:

  • identificēt un novērtēt biznesa ideju, jo īpaši kultūras mantojuma jomā
  • izprast sociālā uzņēmuma ietekmi un spēt veidot uzņēmumu pēc šiem principiem
  • izstrādāt biznesa plānu
  • attīstīt zīmolu un mārketinga stratēģiju
  • instruēt dizaineri un citus, lai vajadzības gadījumā veidotu saturu un vizuālos materiālus
  • attīstīt spēcīgu sadarbības tīklu vietējā kopienā

  Tematiskās sadaļas

  1. Sociālās uzņēmējdarbības pamatprasmes
  2. Biznesa ideja kultūras mantojuma jomā
  3. Tirgus izpēte un biznesa idejas ietvars
  4. Vietējie sadarbības tīkli un partnerības

  Glossary: 1Book: 1Files: 3
 • 1. SADAĻA - Sociālās uzņēmējdarbības pamatprasmes

  1. sadaļa sagatavo dalībniekus kļūt par uzņēmējiem. Tas ietver iepazīstināšanu ar sociālās uzņēmējdarbības pamatprasmēm – gan ar “mīkstajām” prasmēm, gan citām prasmēm, kuras nepieciešamas, lai kļūtu par veiksmīgu uzņēmēju. Šīs prasmes tiks identificētas un izskaidrotas izglītojamajiem. Jau sākotnēji apmācāmajiem jāapzinās kultūras jomas sociālā uzņēmuma trīskāršā būtība, proti, sociālā dimensija, uzņēmējdarbības dimensija un nozīme kultūras mantojuma jomā.

  Šajā nodaļā ir iekļautas ne tikai zināšanas (“cietās” prasmes) par (sociālo) uzņēmējdarbību kopumā, bet arī radītas iespējas “mīksto” prasmju, it īpaši līderības prasmju, attīstīšanai ar mācību satura un jo īpaši uzdevumu palīdzību.

  Mācību rezultāti

  Zināšanas

  • Galvenie uzņēmējdarbības sociālie aspekti, galvenās grūtības
  • Pozitīvu stimulu nozīme uzņēmējdarbībai
  • Hercberga Motivācijas-higiēnas teorija
  • Lēmumu pieņemšanas teorija. Demokrātiska lēmumu pieņemšana
  • Cilvēku attiecības
  • Konfliktu vadība
  • Radošums

  Prasmes

  • Biznesa iespēju atpazīšana
  • Sociālo problēmu pārvēršana biznesa iespējās
  • Radošuma veicināšana
  • Lēmumu pieņemšanas prasmes
  • Komunikācijas prasmes
  • Konfliktu vadīšanas prasmes
  • Publiskā runa

  Kompetence

  • Darbs komandā
  • Individuālo, komandas un biznesa mērķu noteikšana
  • Radošuma celšana, aktīvāka iesaistīšanās biznesa aktivitātēs
  • Individuālā un kolektīvā atbildība


  Book: 1Quiz: 1Files: 2
 • 2. SADAĻA – Biznesa ideja kultūras mantojuma jomā

  Biznesa idejas attīstīšana ir viena no pirmajām lietām, kas jādara, dibinot sociālo uzņēmumu; otrais ir atrast tos, ar kuriem kopīgi veidot sociālo uzņēmumu. Biznesa ideja var būt balstīta viena vai vairāku sociālu uzņēmēju talantos vai īpašajās prasmēs, inovācijās kultūras mantojuma jomā, tirgus nišā vai uzņēmējdarbības iespējās, kas izriet no fiziskās vai kultūras vides, likumdošanas un valsts sektora vajadzībām.

  Mācību rezultāti

  Zināšanas

  • Kultūras mantojuma galvenie elementi 
  • Kultūras mantojuma novērtēšanas galvenie elementi 
  • Sadalīto smadzeņu” teorija 
  • Lēmumu pieņemšanas teorijas

  Prasmes

  • Spēja ģenerēt idejas
  • Prāta vētra
  • Spēja identificēt kultūras mantojuma draudus un vajadzības

  Kompetences

  • Spēja attīstīt biznesa idejas, kas bāzētas kultūras mantojumā
  • Lēmumu pieņemšana


  Book: 1Quiz: 1Files: 2
 • 3. SADAĻA – Tirgus izpēte un biznesa idejas ietvars

  3. sadaļa koncentrējas uz tirgus izpēti un biznesa idejas izstrādi. Šajā nodaļā mēs runāsim par četriem mārketinga kompleksa P, tajā skaitā kā noteikt, vai produkts ir perspektīvs, lai turpinātu attīstīt biznesa ideju. Tiks apskatīta cenas un peļņas sliekšņa aprēķināšana un tirgus izpētes paņēmieni.

  Mēs arī īsi pieskarsimies zīmola un mārketinga stratēģiju veidošanai, īpašu uzmanību pievēršot “īpašumā esošajiem” un “nopelnītajiem” plašsaziņas līdzekļiem (jo tiem ir zemākas izmaksas). Zīmola veidošana ietver arī korporatīvās identitātes un logo izveidi. Lai gan mēs nemācīsimies, kā veidot logotipu, mēs runāsim par to, kur atrast labu dizaineru un kā to pareizi instruēt.

  Visbeidzot, šī nodaļa sniegs īsu ievadu biznesa plāna sastādīšanā un novērtēšanā, kā arī pieskarsies tam, kā izprast un sastādīt bilanci.

  Mācību rezultāti

  Zināšanas

  • Klientu vajadzību nozīme un konkurentu pārskats
  • Mārketinga kompleksa 4 P (produkts, cena, veicināšana, vieta)
  • Vienkāršas bilances izpratne
  • Cenu veidošana – peļņas slieksnis
  • Mārketinga pētījumu metodes
  • Zīmola veidošana un mārketings

  Prasmes

  • Kā veikt mārketinga pētījumu
  • Kā izveidot īsu biznesa plānu
  • Kā attīstīt biznesa vizuālo identitāti
  • Kā komunicēt par savu produktu ar sabiedrību

  Kompetences

  • Spēja novērtēt kultūras mantojuma biznesa ideju
  • Spēja prezentēt kultūras mantojuma biznesa ideju


  Book: 1Quiz: 1Files: 2
 • 4. SADAĻA – Vietējie tīkli un partnerības

  Viena no sociālā uzņēmuma galvenajām iezīmēm ir tā sociālais raksturs. Neviens uzņēmējs nekonkurē un necenšas cīnīties ar ārējo pasauli kā ienaidnieku, bet sociālie uzņēmēji strādā kopā, lai sasniegtu sociālos mērķus. Pastāv daudz ekonomikas sociālā sektora organizāciju, kuras vēlas sadarboties un palīdzēt mērķu sasniegšanā.

  Pēdējā nodaļa koncentrēsies uz partnerības attīstīšanu ar citiem sociālajiem uzņēmumiem un spēcīga sadarbības tīkla izveidi vietējā kopienā, kas palīdzēs būt veiksmīgam kultūras mantojuma uzņēmējam. Sadaļa fokusēsies uz iespējamo partneru identificēšanu un veiksmīgas partnerības veidošanu.

  Turklāt tiks analizētas attiecības ar vietējo kopienu un izglītojamajiem tiks iemācītas pamatprasmes veidot sadarbības tīklu vietējā kopienā.

  Nav šaubu, ka sociālajiem uzņēmumiem ir jākļūst par sadarbības tīkla daļu. Tāpēc, lai izveidotu jaunu sociālo uzņēmumu, ir svarīgi savlaicīgi domāt par vietējā / reģionālā tīkla izveidošanu.

  A) Pamati

  Kas ir sadarbības tīkls un kāpēc sociālajam uzņēmumam ir jāveido sadarbības tīkls un jāintegrējas esošajos? Sociālā uzņēmuma pamatprincips ir tas, ka tas cieši sadarbojas ar vietējo / reģionālo vidi un vietējām ieinteresētajām pusēm. Tas rada ieguvumus gan uzņēmumam, gan reģionam.

  B) Reģionālie sadarbības tīkli

  CHEER projektā tiek pieņemts, ka uzņēmējdarbības, sociālās atbildības un kultūras tradīciju apvienošana var sniegt īpašu labumu gan sociālajam uzņēmumam, gan reģionam. Sadarbība ar vietējām ieinteresētajām pusēm būtiski stiprina reģiona ekonomisko potenciālu.

  Mācību rezultāti

  Zināšanas

  • Partneru un kopienas nozīme
  • Kopienas kartēšana (teorija)

  Prasmes

  • Kā izvēlēties partnerus

  Kompetences

  • Spēja veidot kopienu tīklus un veiksmīgas partnerības


  Book: 1Quiz: 1Files: 2
 • Noderīgi materiāli

  Šī sadaļa iekļauj dažādus informācijas avotus, kas saistīti ar sociālo uzņēmējdarbību un vietējo kultūras mantojumu, piemēram, informāciju par biznesa atbalsta organizācijām un atbalsta programmām, vietējā kultūras mantojuma piemērus, veiksmes stāstus un citu informāciju, kas noderīga bezdarbniekiem, kuri vēlās uzsākt sociālo uzņēmējdarbību un izmantot vietējās kultūras radītās iespējas.

  Folders: 4
 • Sociālās tīklošanās telpa

  Šī sadaļa iekļauj vairākus pakalpojumus lietotāju tīklošanās un sadarbības veicināšanai.
  Chat: 1Forum: 1